WIELKOPOLSKIE
MIEJSCOWOŚĆ PRACE OGÓLNOBUDOWLANE
Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b, , Rawicz, województwo wielkopolskie
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC OGÓLNOBUDOWLANYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu na podstawie zarządzenia Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Rawiczu nr 1/2007 z dnia 1 października 2007 r w sprawie zasad, formy i trybu udzielenia zamówień publicznych w ZUK Rawicz, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27758.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: Rafał Korytowski - tel.(065) 546-27-62, Daniel Bela tel.(065) 546-26-35
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC ZDUŃSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b, , Rawicz , województwo wielkopolskie
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC ZDUŃSKICH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: TERMIN WYKONANIA : do 31.12.2011
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27759.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: Rafał Korytowski - tel.(065) 546-27-62
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Śrem Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom dla bezdomnych Pokaż szczegóły
Zamawiający: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śremu, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem, województwo wielkopolskie , tel. 61 28 30798 , fax. 61 28 30798
Temat: Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom dla bezdomnych
Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Dom dla bezdomnych w miejscowości Śrem, przy ul. Dutkiewicza 8, będącej budynkiem wolnostojącym, w części jedno i w części trzykondygnacyjnym, bez podpiwniczenia. Roboty budowlane obejmują - roboty konstrukcyjne w tym: fundamenty, stropy, dach, stolarka okienna i drzwiowa, elewacja.

Na parterze budynku znajdują się:
- pomieszczenia zajęć terapeutycznych,
- kuchnia z zapleczem (zmywalnia, magazyn),
- ustęp dla osób niepełnosprawnych i ustęp z przedsionkiem,
- część socjalna i biurowa,
- pomieszczenie gospodarcze i kotłownia.
- przedsionek, holl, klatka schodowa,
- korytarz
- kotłownia.
Na II i III kondygnacji:
- pomieszczenia mieszkalne z łazienką - w każdym pokoju jedno osobowym jest powierzchnia powyżej 9m2, a w pokoju dwuosobowym powyżej 12m2.
- kuchnia,
- pralnia z suszarnią,
- pomieszczenie gospodarcze,
- klatka schodowa,
- korytarze - w pokoju są szersze niż 1,20m, a korytarze główne 1,40m.

Powierzchnia zabudowy obiektu - 283,8 m3,
Powierzchnia użytkowa - 571,9 m3
Kubatura 2647,8 m3
Miejsce realizacji inwestycji: działki nr 1072/1; 448/3; w miejscowości Śrem gmina Śrem, powiat śremski, województwo wielkopolskie, w obszarze śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz usługami.

Budynek położony jest w strefie ochrony konserwatorskiej - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań archeologicznych podczas robót ziemnych związanych z budową budynku.
Przedmiot zamówienia obejmuje również następujące roboty instalacyjne :
1) instalacja elektryczna wewnętrzna,
2) instalacja odgromowa,
3) instalacja wodno-kanalizacyjna,
4) instalacja wentylacyjna i grawitacyjna,
5) instalacji centralnego ogrzewania (podłogowe, grzejnikowe),
6) instalacji gazowej,
7) instalacja kotłowni gazowej,
8) instalacja solarów.
Na terenie znajdują się instalacje wody, energii elektrycznej, i gazu - istniejące należy przystosować do zwiększonego poboru - oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej - wody opadowe zostaną odprowadzone na nieutwardzony teren własnej działki i do kanalizacji deszczowej komunalnej.

Zamówienie obejmuje również wykonanie zagospodarowania terenu wokół budynku (zazielenienie) w tym robót drogowych - projektuje się 4 miejsca parkingowe oraz w związku z tym przebudowę chodnika wzdłuż drogi przy ul. Dutkiewicza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki SIWZ:
-projekty budowlane ( część tekstowa i rysunkowa),
-przedmiary robót.
Specyfikacja: www.fundacja.srem.info
Data składania ofert: 2011-12-30 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 30/05/2013
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Fundacja na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem, ul. Mickiewicza 21, 63-100 Śrem
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ DACHY
Poznań Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w im. i na rzecz którego działa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. (061) 657 90 00 , fax. (061) 657 90 09
Temat: Odśnieżanie dachów i usuwanie nawisów śnieżnych i sopli
Opis: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi odśnieżania dachów oraz usuwanie nawisów śnieżnych i zwisających sopli z nieruchomości komunalnych znajdujących się na terenie miasta Poznania, administrowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy ul. Rybaki 18a, w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
część I - usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 2;
część II- usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 3;
część III- usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 5;
część IV- usługa odśnieżania dachów, usuwania nawisów śnieżnych i zwisających sopli z budynków administrowanych przez Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 6.
2.Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-IV zawiera załącznik nr 8 do SIWZ oraz załącznik nr 1 do wzoru umowy, który został przedstawiony w Części II SIWZ.
3.Wykonawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania.
4.Wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca zapewnia we własnym zakresie.
5.Zakres oraz wartość prac stanowiących przedmiot zamówienia będzie każdorazowo określany przez Zamawiającego w postaci Zgłoszenia przekazywanego Wykonawcy przez Zamawiającego za pomocą faksu lub drogą elektroniczną (e-mail) w zależności od ustaleń między Stronami. Osoby upoważnione do przesyłania i potwierdzania odebranych Zgłoszeń oraz numery faksów i adresy e-mail zostaną określone w §9 Umowy po wyborze Wykonawcy.
6.Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego, niezwłocznego potwierdzania otrzymanych od Zamawiającego Zgłoszeń. W przypadku braku w terminie 2 godzin od wysłania przez Zamawiającego Zgłoszenia potwierdzenia przez Wykonawcę jego otrzymania, a jednocześnie posiadając potwierdzenie dostarczenia Zgłoszenia (raport
z urządzenia fax, lub elektroniczne potwierdzenie dostarczenia wiadomości), Zamawiający uzna, że Zgłoszenie zostało dostarczone.
7.W ramach usługi należy m. in.:
1) przystąpić do realizacji prac w ciągu czterech godzin od otrzymania od Zamawiającego Zgłoszenia konieczności wykonania takiej czynności. Zgłoszenie zostanie dokonane w sposób określony w pkt 3.5. SIWZ.
2) Wykonawca wykona usługę określoną w Zgłoszeniu w możliwie jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż 1 doba.
3) w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio teren, na którym wykonywana jest usługa przed zagrożeniem życia lub uszkodzenia ciała osób postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadającym z dachu śniegiem lub lodem.
4) usunąć z terenów, na których wykonywana jest usługa, a w szczególności z chodników i ulicy zrzuconego z dachu śniegu i lodu oraz innych pozostałości po wykonaniu usługi oraz zapewnić przejezdność ulic oraz umożliwić korzystanie z chodników w zakresie, w jakim było to ograniczone tymi pozostałościami.
5) W przypadku, gdy bezpośrednio ze ścianą budynku graniczy trawnik, dopuszczalne jest pryzmowanie zrzuconego śniegu na trawnik, jednak z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby nie spowodować przedostawania się wody z roztapianego śniegu i lodu przez okna do piwnic lub mieszkań w suterenach. Odpowiedzialność za szkody spowodowane w wyniku niewłaściwego pryzmowania śniegu oraz przedostania się wody do piwnic lub mieszkań w suterenach ponosi Wykonawca.
6) Zrzucony z dachu śnieg i lód, którego nie można pryzmować ze względu na brak warunku, o którym mowa w pkt 3.7.5., Wykonawca wywiezie na własny koszt w wyznaczone przez Urząd Miasta Poznania miejsca. Szczegółowe informacje Wykonawca uzyska we własnym zakresie od Straży Miejskiej pod całodobowym, bezpłatnym numerem telefonu 986 lub od Zarządu Dróg Miejskich pod numerem telefonu 61 64-77-231 czynnym całą dobę. Czynność wywozu należy wykonać niezwłocznie, jednak nie później niż do godziny 12-tej następnego dnia po dniu, w którym śnieg, lód oraz inne pozostałości z wykonania usługi zostały na teren wykonywania usługi zrzucone.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona czynności określonej w pkt 3.7.6. SIWZ (pkt 6 niniejszego ogłoszenia), wykona ją Zamawiający, na koszt Wykonawcy.
Specyfikacja: www.mpgm.poznan.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.10:00
Czas trwania: Zakończenie: 30/04/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., ul. Rybaki 18a, 61-884 Poznań, pokój nr 228
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW, PRACE ZIEMNE
Margonin Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi - budowa mostu przez Margoninkę Pokaż szczegóły
Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Margonin, ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin, województwo wielkopolskie , tel. 067 2846068 , fax. (067) 284 72 73
Temat: Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi - budowa mostu przez Margoninkę
Opis: Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zabytkowego parku w ośrodku leśnym w Margońskiej Wsi - budowa mostu przez Margoninkę w następującym zakresie:
I. Roboty rozbiórkowe i ziemne:
1.Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym - 124,5 m³
2. Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - 124,5 m³
3. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych - 124,5 m³
4. Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,40m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1 km - 110 m³
5. Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych - 110 m³
6. Zasypywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III -IV o ścianach pionowych szerokości 0,8 - 1,5m i głębokości do 1,5m - 110 m³
7. Demontaż istniejącego mostku - 0,68 m³
8. Wbijanie i wyciąganie ścianek szczelnych stalowych do wykonywania fundamentowania - 35,4 m²

II. Konstrukcje żelbetowe i betonowe
1. Wykonanie i wiercenie - Pale Fundament Specjal, wiercone, fi 40 cm, beton silnie ubity B-25, długość 10m - 12 szt.
2.Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym płyt fundamentowych - ustrój nośny gr 18 cm z betonu konstrukcyjnego B-30 (C25/30) - 5,27 m³
3.Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych - Beton wyrównujący pod ustrojem nośnym B10 (C8/10) - 2,93 m³
4. Betonowanie skosów betonowych zbrojonych - sklepienie gr 32mm i R wew 1,91 z betonu konstrukcyjnego B30 (C25/30) -15,93 m³
5. Podpory pośrednie z betonu konstrukcyjnego B30 (C25/30) -15,93 m³
6.Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ław fundamentowych - Beton wyrównujący pod podporami B10 (C8/10) - 0,37 m³
7. Wypełnienie przestrzeni ustroju nośnego betonem niekonstrukcyjnym B15 (C12/15) - 22,31 m³
8. Zakup i montaż zbrojenia z prętów o średnicy 8-14 mm - 0,805 tony
9. Zakup i montaż zbrojenia z prętów o średnicy 16-20 mm - 1,795 tony
10. Próbne obciążenie konstrukcji niosącej - 1 kpl
11. Umocnienie dna i skarp wykonane z lądu materiałem kamiennym na warstwie betonu B15 - 15,72 m³

III. Konstrukcje murowe
1. Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości 1 cegły z cegły pełnej na zaprawie cementowej - 22,2 m²
2. Słupy prostokątne 38x38 cm cegieł klinkierowych kl. 35 wraz z wykonaniem spoin - 12,4 m
3. Wypełnienie słupków betonem B25 wraz z zatopieniem rurki dla przewodu oświetleniowego w 4 słupkach - 12,4 kanał
4. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej fi 12 mm - 0,05 t
5. Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w budowlach monolitycznych - 0,09 t
6. Czapki murowane słupków z kształtek klinkierowych z wykonaniem spoin - na gotowo - 0,08 m³
7. Detale wykończeniowe z cegieł klinkierowych gr. 38 cm wraz z wykonaniem spoin na gotowo - 0,41 m³
8. Ściany czołowe z cegieł klinkierowych kl. 35 o nasiąkliwości poniżej 6% na zaprawie cementowo-wapiennej M5 grubości 1 ceg. Łączonej do konstrukcji za pomocą kotew ze stali nierdzewnej - 23,76 m²
9. Ściany czołowe z cegieł klinkierowych kl. 35 o nasiąkliwości poniżej 6% na zaprawie cementowo-wapiennej M5 łączonej do konstrukcji za pomocą kotew ze stali nierdzewnej - łuk - 4,69 m²
10. Okładzina sklepienia z cegieł klinkierowych kl. 35 o nasiąkliwości powyżej 6% na zaprawie cementowo-wapiennej M5 na uprzednio przygotowanych krążynach łączona do konstrukcji za pomocą kotew zestali nierdzewnej - 13 m²
11. Izolacja z folii polietylenowej 0,5 mm - 35 m²
12. Osadzenie i zamontowanie kompletnego oświetlenia na mostku - 1 kpl

IV. Roboty nawierzchniowe
1. Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cfm grubość warstwy po zagęszczeniu - 33,75 m²
2. Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm - 33,75 m²
3. Podbudowa cementowa 6cm - 35 m³
4. Układanie nawierzchni z kostki granitowej o wysokości kostki 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej - 35 m²
5. Odwodnienie liniowe typu Aco drain - 2 szt.
Specyfikacja: www.bip.margonin.pl
Data składania ofert: 2011-12-27 godz.10:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/10/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Margonin ul. Kościuszki 13 64-830 Margonin pokój - sekretariat
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ USŁUGI SPRZĘTOWE
Szamotuły Usługi związane z przeglądami i naprawami sprzętu, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji RDW Szamotuły Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Poznań, Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach, ul. Powstańców Wielkopolskich 75, 64-500 Szamotuły, województwo wielkopolskie , tel. 061 2921376 , fax. 061 2921641
Temat: Usługi związane z przeglądami i naprawami sprzętu, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji RDW Szamotuły
Opis: Usługi związane z przeglądami i naprawami sprzętu, maszyn i urządzeń będących w dyspozycji RDW Szamotuły:
- dla części I - Obwodu Drogowego Szamotuły
- dla części II - Obwodu Drogowego Międzychód
Specyfikacja: www.wzdw.pl
Data składania ofert: 2011-12-20 godz.11:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Rejon Dróg Wojewódzkich w Szamotułach 64-500 Szamotuły, ul. Powstańców Wlkp. 75 - w sekretariacie
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Środa Wlkp. na wykonywanie robot ziemnych: - koparką samojezdną z łyżką o pojemności 0,25 m3 i głębokość kopania do 4,5 m - samochód samowyładowczy o ładowności 8 ton przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2012 roku Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Harcerska 16; 63-000 Środa Wlkp., , Środa Wlkp., województwo wielkopolskie , tel. 061 2921376 , fax. 061 2921641
Temat: na wykonywanie robot ziemnych: - koparką samojezdną z łyżką o pojemności 0,25 m3 i głębokość kopania do 4,5 m - samochód samowyładowczy o ładowności 8 ton przy usuwaniu awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w 2012 roku
Opis: Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena – 100 %
Specyfikacja: www.wodociagi-sroda.pl
Data składania ofert: 2011-12-19
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ PRACE DROGOWE
Jarocin Budowa ulicy Solidarności w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, parkingami i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, województwo wielkopolskie , tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
Temat: Budowa ulicy Solidarności w Jarocinie wraz z kanalizacją deszczową, parkingami i usunięciem kolizji telekomunikacyjnej
Opis: CZĘŚĆ DROGOWA
Projektowana ulica Solidarności składa się z sześciu odcinków prostych i pięciu łuków kołowych. Całkowita długość drogi wynosi 404,17 m.
Początek projektowanej ulicy zlokalizowano w km 0+000,00 na skrzyżowaniu z ulicą
ks. J. Popiełuszki natomiast koniec odcinka zlokalizowano w km 0+404,17 na skrzyżowaniu
z ulicą Piaskową.
Opis trasy w przekroju podłużnym
Niweletę ulicy zaprojektowano uwzględniając ukształtowanie terenu oraz przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych. Niweleta zapewnia również prawidłowe powiązanie drogi z przyległym terenem.
Minimalny spadek podłużny niwelety na projektowanej ulicy na odcinkach o stałych pochyleniach wynosi 0,30 %, natomiast maksymalny wynosi 1,09 %.
Opis trasy w przekroju poprzecznym
Dla ulicy w przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe o wartości 2,0 % a na łukach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 1999 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Szerokość pasa ruchu wynosi 3,00 m (na poszerzeniu 4,00 m). Zakłada się również wykonanie miejsc postojowych o wymiarach 2,30x4,50m (dla niepełnosprawnych 3,60x4,50m), chodnika o szerokości 2,00 m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,00m.
Nawierzchnię przy chodniku ograniczono krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie betonowej C12/15, a przy miejscach krawężnikiem najazdowym 15x22cm na ławie betonowej C12/15.
Chodniki ograniczono obrzeżem betonowym 8x30 na podsypce piaskowo - cementowej.
Projektowana konstrukcja nawierzchni
Budowę ulicy Solidarności należy wykonać stosując następującą konstrukcję
nawierzchni jezdni (przy założeniu kategorii ruchu KR 2):
- warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S 50/70 - gr. 5 cm;
- warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W 50/70 - gr. 7 cm;
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm - gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa - gr. 15 cm;
Zjazdy indywidualne i publiczne
Na odcinku drogi gminnej objętej niniejszym opracowaniem przewidziano budowę piętnastu zjazdów indywidualnych i dwóch publicznych.
Szerokość zjazdów indywidualnych wynosi 4,50m, a publicznych 5,00m. Na włączeniu krawędzi zjazdu do krawędzi jezdni zastosowano skos 1:1 lub łuk o R=0,5m. Na zjazdach należy wykonać obniżenie krawężników betonowych na długości 1m o 8cm. Zjazdy od strony prywatnych posesji należy ograniczyć opornikiem betonowym 12x25cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów jest następująca:
- warstwa ścieralna: kostka betonowa (czerwona),
Przekroje normalne - gr. 8 cm;
- podsypka piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza: chudy beton o Rm = 6/9 MPa - gr. 15 cm;
Projektowana konstrukcja miejsc postojowych
Wzdłuż projektowanej jezdni zakłada się wykonanie 97 miejsc postojowych i trzech miejsc dla niepełnosprawnych. Miejsca postojowe należy wykonać stosując następującą konstrukcję:
- warstwa ścieralna: kostka betonowa grafitowa - gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm - gr. 20 cm;
- podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa - gr. 15 cm;
Miejsca postojowe należy wydzielić brukowa kostką betonową koloru czerwonego.
Projektowana konstrukcja chodników
Chodnik należy wykonać z dwóch stron projektowanej jezdni o szerokości od 2,00 m do 4,00m.
- warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego,
Przekroje normalne - gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm;
Projektowana konstrukcja ścieżki rowerowej
Ścieżkę rowerową należy wykonać od km: 0+248,00 do km: 0+404,17 m z lewej strony jezdni przy chodniku o szerokości od 2,00 m.
- warstwa ścieralna: brukowa kostka betonowa koloru czerwonego,
Przekroje normalne - gr. 8 cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
- podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm = 5MPa - gr. 10 cm;
Zieleń
Zakłada się humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.


KANALIZACJA DESZCZOWA
Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Solidarności w Jarocinie wraz z odwodnieniem - kanalizacją deszczową z przykanalikami i przyłączami z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Popiełuszki i ulicy Piaskowej.
Zakres inwestycji:
- Kolektory deszczowe - o łącznej długości: 375,72 m
- Przykanaliki deszczowe - w ilości 27 sztuk o łącznej długości 179,13 m
- Przyłącza kanalizacyjne - w ilości 15 sztuk o łącznej długości 99,04 m
Kanalizacja deszczowa została zlokalizowana na działkach ewidencyjnych zgodnie z wypisem z planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jarocin.
Sieć kanalizacji deszczowej zostanie ułożona w drodze i na terenach zielonych na głębokości od 1,20 m do 2,16 m. Projektuje się sieć kanalizacyjną o średnicy Ø 400 mm długości 205,79 m, i Ø 315 mm długości 169,93 m z rur typ PVC -U typu ciężkiego. Ogólna długość kolektorów deszczowych wynosi 375,72 m, a przykanalików deszczowych wynosi 179,13 m i przyłączy 99,04 m. Połączenie przykanalików i przyłączy z kolektorami należy wykonać za pomocą betonowych studni kanalizacyjnych o średnicy Ø 1200 mm.
Przykanaliki i przyłącza deszczowe wykonane będą z rur typu PVC -U typu ciężkiego średnicy Ø 160 mm i Ø 200 mm. Zakończenie odcinka wyprowadzonego przykanalika należy zakończyć studzienką z PE Ø 600 mm z wpustem deszczowym.
Opracowanie projektowe obejmuje budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i przyłączami na ulicy Solidarności w miejscowości Jarocin, pow. jarociński, woj. Wielkopolski.
Zakres robót:
- Kolektory deszczowe: D-1, D-2 o łącznej długości 375,72 m.
- Przykanaliki obejmujące odpływ wód z wpustów deszczowych do w/w kolektorów w ilości 27 sztuk o łącznej długości 179,13 m.
- Przyłączy kanalizacyjnych z przyległych do ulicy działek w ilości 15 sztuk o łącznej długości 90,04 m
- Łączna długość kolektorów wraz z przykanalikami i przyłączami wynosi 671,89 m.

TELEKOMUNIKACJA
Usunięcie kolizji z siecią NETIA
W związku z usunięciem kolizji z siecią NETIA w ramach budowy ulicy Solidarności w Jarocinie
przewiduje się:
- demontaż istniejących studni kablowych SK - 5szt,
- demontaż kanalizacji kablowej 2-u otworowej - 250m,
- demontaż kanalizacji kablowej 3-y otworowej - 55m,
- budowę studni kablowych SKR2 - 8 szt.,
- budowę kanalizacji kablowej 2-u otworowej - 250m,
- budowę kanalizacji kablowej 3-y otworowej - 65m,
- budowę nowych odcinków kabli XzTKMXpw w kanalizacji kablowej,
- montaż złączy równoległych na przebudowywany

Zaleca się aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

W przypadku gdy dokumentacja techniczna bądź przedmiar robót zawierać będzie nazwę producenta danego wyrobu, materiału itp. - Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów itp. równoważnych!
Specyfikacja: www.jarocin.pl - (zakładka BIP)
Data składania ofert: 2011-12-28 godz.09:00
Czas trwania: Okres w dniach: 120
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: 30 000,00 zł
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Jarocinie - Sekretariat, pok. nr 32, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ UTRZYMANIE DRÓG
Dobrzyca ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Dobrzyca, Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, województwo wielkopolskie , tel. 062 7413013 , fax. 062 7413013
Temat: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA - ZAD. NR 4
Opis: ZADANIE NR 4 - CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI SOŚNICA ORAZ CZARNUSZKA Odśnieżanie - 5,17 km Likwidacja gołoledzi ( bez kosztu mieszanki solnej) - 0,55 km
Specyfikacja: www.dobrzyca.bazagmin.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 15/04/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Gminy w Dobrzycy, ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca, pok. nr 15
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Jarocin Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, województwo wielkopolskie , tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
Temat: Utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin
Opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości chodników i placów oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie Gminy Jarocin - około 40.900 m2
Sprzątanie odbywać się będzie przynajmniej dwa razy w tygodniu - poniedziałek i piątek, jednakże w przypadku sytuacji gdy ww. częstotliwość okaże się nie wystarczająca wykonawca zobowiązany jest do jej zwiększenia, tak by zapewnić należytą czystość.
Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na:
a) systematycznym sprzątaniu chodników, odcinków jezdni i placów poprzez zamiatanie i zbieranie nieczystości (wykaz oraz częstotliwość w załączniku do umowy),
b) systematycznym zbieraniu nieczystości z koszy ulicznych z terenu Gminy Jarocin
w tym uprzątnięcie terenu wokół koszy oraz ustawieniu przewróconych koszy (wykaz koszy oraz częstotliwość opróżniania w załączniku do umowy),
c) dwukrotnym myciu koszy ulicznych (w miesiącu kwietniu i wrześniu),
d) monitorowaniu stanu zapełnienia koszy ulicznych oraz czystości chodników, jezdni oraz placów aby zapewnić ich należytą czystość oraz nie dopuszczeniu do przepełnienia koszy,
e) informowaniu Zamawiającego w przypadku podrzucania odpadów bytowych do koszy ulicznych,
f) dostarczaniu na miejskie wysypisko odpadów komunalnych uzyskanych w procesie sprzątania i oczyszczania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ
Specyfikacja: www.jarocin.pl - (zakładka BIP)
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Jarocinie - Sekretariat, pok. nr 32, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Ostrzeszów Utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrzeszów Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, województwo wielkopolskie , tel. 62 7320600 , fax. 62 7320601
Temat: Utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrzeszów
Opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrzeszów. Usługa będzie wykonywana na terenie miasta Ostrzeszów i polegać będzie na bieżącym sprzątaniu ulic, tj. oczyszczaniu (zamiatanie mechaniczne i ręczne) nawierzchni utwardzonych (ulice, place) z zanieczyszczeń, likwidacji zarastającej roślinności na nawierzchniach utwardzonych, przycinaniu i usuwaniu darni przy krawężnikach i obrzeżach - z wywozem zebranych nieczystości na składowisko odpadów. Prace będą wykonywane zgodnie z zakresem określonym w Wykazie ulic do bieżącego oczyszczania na terenie miasta Ostrzeszów. Średnia szerokość utwardzonej nawierzchni sprzątanej dla zamiatania mechanicznego i ręcznego, wynosi 5,50 m. Długość dla zamiatania mechanicznego: 774,54 km (przy uwzględnieniu określonej ilości i przyjętej częstotliwości). Długość dla zamiatania ręcznego: 704,52 km (przy uwzględnieniu określonej ilości i przyjętej częstotliwości). Oczyszczeniu podlega cała szerokość nawierzchni sprzątanej. Likwidacja zarastającej roślinności na nawierzchniach utwardzonych poprzez wykonywanie oprysków środkami chwastobójczymi na powierzchni 20 000 m2, we wskazanych miejscach. Przycinanie i usuwanie darni przy krawężnikach i obrzeżach na długości 20 000 mb, we wskazanych miejscach. Wykonawca zobowiązany jest postępować z zebranymi odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakres zamówienia nie obejmuje oczyszczenia pozimowego. Szacunkową ilość prac zawiera Wykaz rodzaju usług - załącznik nr 6 do specyfikacji. Wykaz ulic do bieżącego oczyszczania na terenie miasta Ostrzeszów stanowi załącznik do wzoru umowy - załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej równiez specyfikacją. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 7 do specyfikacji). Rzeczywista ilość wykonywanych prac będzie uzależniona od faktycznych potrzeb
Specyfikacja: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.11:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: siedziba zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy Ostrzeszów ul.Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów - Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Ostrzeszów (Kancelaria Ogólna) pok.nr 13 (parter)
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rogoźno Ręczne oczyszczanie ulic, odśnieżanie chodników, opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy na śmieci na terenie miasta Rogoźna oraz sprzątanie wokół gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie całej gminy oraz opróżnianie i wywóz nieczystości z pojemników do zbiórki odchodów zwierzęcych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Rogoźno, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Ręczne oczyszczanie ulic, odśnieżanie chodników, opróżnianie i wywóz nieczystości stałych z koszy na śmieci na terenie miasta Rogoźna oraz sprzątanie wokół gniazd z pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie całej gminy oraz opróżnianie i wywóz nieczystości z pojemników do zbiórki odchodów zwierzęcych w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje ręczne posprzątanie wraz z usunięciem nieczystości poprzez zamiatanie, grabienie, odgarnianie itp. (min. 2 razy w tygodniu) placów i chodników na terenie miasta Rogoźna o łącznej powierzchni 34 341 m2 wymienionych w załączniku nr 1. Zamówienie obejmuje również codzienne posprzątanie w godzinach od 600 do 800 (łącznie z sobotą i niedzielą)
- Pl. K. Marcinkowskiego,
- Pl. Powstańców Wielkopolskich,
- Promenady.
Zimowe utrzymanie chodników wraz z usuwaniem oblodzenia po przez posypywanie chodników mieszaniną soli i piasku (dostarcza Zamawiający). Sygnał do rozpoczęcia zimowego utrzymania chodników przekaże Wykonawcy przedstawiciel Zamawiającego. Zestawienie chodników do zimowego utrzymania przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ z zastrzeżeniem lp. 14 Promenada zimowemu utrzymaniu podlegają chodniki o pow. 2250 m2.
Ręczne oczyszczanie obowiązywać będzie od momentu ustania pokrywy śniegowej do momentu zimowego utrzymania.

Opróżnianie nieczystości stałych (min. 2 razy w tygodniu) z 250 koszy na śmieci zlokalizowanych na placach i ulicach na terenie miasta Rogoźna (wraz z utrzymaniem czystości wokół tych pojemników) i utrzymanie porządku wokół 79 gniazd z pojemników do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych na terenie miasta i gminy Rogoźno wg załączników nr 2 i 3 wraz z wywozem śmieci na wysypisko gminne odpadów komunalnych znajdujące się w miejscowości Studzieniec położonej około 7 km od Rogoźna.
Zamówienie obejmuje również opróżnianie i wywóz nieczystości pochodzących z 25 pojemników rozstawionych na terenie miasta Rogoźna, a służących do zbiórki odchodów zwierzęcych min. 1 raz w miesiącu.
Należy również dwukrotnie wykonać umycie koszy na polecenie Zamawiającego.
Opróżnianie koszy obowiązywać będzie w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Ze względu na prowadzone prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może zaistnieć konieczność wyłączenia niektórych miejsc z ręcznego posprzątania.
Specyfikacja: www.bip.rogozno.pl
Data składania ofert: 2011-12-22 godz.12:45
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: 4 500,00 zł
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Rogoźnie ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno - pok. nr 15 (kancelaria)
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ INFRASTRUKTURA WODNA, KANALIZACYJNA I GAZOWA
Krotoszyn budowę gazociągu w m. Salnia gm. Krotoszyn Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Kaliszu ul.Majkowska 9 62-800 Kalisz Polska Telefon 062 76 85 600 Fax 062 76 42 551 sekretariat.kalisz@wsgaz.pl www.wsgaz.pl , , Krotoszyn, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: budowę gazociągu w m. Salnia gm. Krotoszyn
Opis: Termin wykonania zamówienia 2012-08-15
Specyfikacja: https://przetargi.wsgaz.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=icontract&MP_method=contract_content_lap&iD
Data składania ofert: 2011-12-16
Kontakt: Michał Grzesiak Telefon 062 76 85 652 Fax 062 76 42 551 michal.grzesiak@wsgaz.pl
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Luboń Modernizacja sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w Luboniu przy ul. Mazurka NR REF. ZAMÓWIENIA: NP/PO-TI111/2011/000519 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblą 8 61-860 Poznań Polska Telefon 61 8545100 Fax 61 8545362 sekretariat.poznan@wsgaz.pl www.wsgaz.pl , , Luboń, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Modernizacja sieci gazowej n/c wraz z przyłączami w Luboniu przy ul. Mazurka NR REF. ZAMÓWIENIA: NP/PO-TI111/2011/000519
Opis: Termin wykonania zamówienia

2012-06-15
termin wymagany


Specyfikacja: https://przetargi.wsgaz.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=icontract&MP_method=contract_content_lap&iD
Data składania ofert: 2011-12-19
Wadium: Nie wymagane
Kontakt: Joanna Pertek Telefon 61 8545445 Fax 61 8545970 joanna.pertek@wsgaz.pl
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ INSTALACJE WEWNĘTRZNE, GRZEWCZE, WODNE, GAZOWE
POZNAŃ Podłączenie budynku nowego przyłącza gazowego Pokaż szczegóły
Zamawiający: MPGM SA POZNAŃ RYBAKI 18A do 14 000 euro, , POZNAŃ, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Podłączenie budynku nowego przyłącza gazowego
Specyfikacja: zp.mpgm.poznan.pl/do/post/budowlane/Wozna 14 B Podlaczenie budynku do nowego przylacza gazowego.pdf
Data składania ofert: 2011-12-20
Kontakt: 61 657 8891
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH W BRANŻACH: WOD-KAN, CENTARLNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b , , Rawicz, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH W BRANŻACH: WOD-KAN, CENTARLNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI GAZOWYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: TERMIN WYKONANIA : do 31.12.2012.
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27756.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: (0-65) 546-27-62
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ INSTALACJE ELEKTRYCZNE
GNIEZNO Obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg gminnych, na terenie miasta Gniezna w 2012 roku” Pokaż szczegóły
Zamawiający: UM GNIEZNO w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 14.000 euro. ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na, , GNIEZNO, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: Obsługę i konserwację sygnalizacji świetlnych w ciągach dróg gminnych, na terenie miasta Gniezna w 2012 roku”
Opis: Zakres usługi obejmuje:

a) bieżącą konserwację w tym wymianę:

uszkodzonych źródeł światła, odbłyśników, filtrów, soczewek, przesłon z symbolami, daszków ochronnych, uszczelek, osłon przeciwsłonecznych, elementów akustycznych, pierścieni mocujących, bezpieczników itp.,

przycisków dla pieszych, kamer,

b) obsługę oraz regulację sygnalizatorów i szaf sterowniczych,

c) przeglądy okresowe i naprawę sterowników sygnalizacji świetlnych,

d) konserwację antykorozyjną słupów, wysięgników od sygnalizatorów,

e) wymianę uszkodzonych słupów, wysięgników i sygnalizatorów,

f) utrzymanie sygnalizatorów w czystości,

g) regulację układów zasilania energią elektryczną i sterowania ruchem,

h) obsługę i utrzymanie systemu video detekcji (kamer),

i) naprawę uszkodzeń pętli indukcyjnej,

j) codzienny monitoring przeprowadzany przez Wykonawcę,

k) zabezpieczenie miejsca w przypadku awarii sygnalizacji świetnej (mechanicznego uszkodzenia, błędnego działania sygnalizatorów, itp.) w ciągu 0,5 godziny od zaistnienia zdarzenia,

l) podjęcie czynności związanych z obsługą i naprawą sygnalizacji w ciągu 0,5 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego,

m) gotowość przyjmowania zgłoszeń zdarzeń 24h/dobę każdego dnia.
Specyfikacja: umgniezno.bip4.e-zeto.eu/index.php
Data składania ofert: 2011-12-31
Kontakt: Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Natalia Ciężak pok. Nr 42, tel. (061) 426-04-57 w godz. 8-15
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Poznań dostawę, montaż i konserwację urządzeń oraz prace towarzyszące dla Winogradzkiej Telewizji Kablowej. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu - Poznań, Osiedle Przyjaźni 12A , , Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: dostawę, montaż i konserwację urządzeń oraz prace towarzyszące dla Winogradzkiej Telewizji Kablowej.
Opis: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Winogradzkiej Telewizji Kablowej ,Os. Przyjaźni paw.120, od poniedziałku do piątku w godz.12.00-16.00 do 27 grudnia 2011r.
Specyfikacja: www.psmwinogrady.pl
Data składania ofert: 2011-12-28
Wadium: Nie wymagane
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Rawicz BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 63 - 900 Rawicz ul. Winary 4 b, , Rawicz, województwo wielkopolskie , tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
Temat: BIEŻĄCA OBSŁUGA - WYKONYWANIE REMONTÓW W ZAKRESIE PRAC INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
Opis: TERMIN WYKONANIA : do 31.12.2012
Specyfikacja: bip.rawicz.zapis.net.pl/cache/10/1195/3234/3235/_2011/12/13_/27757.html
Data składania ofert: 2011-12-21
Kontakt: (065) 545 28 66
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ ZIELEŃ
Jarocin Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Jarocin, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin, województwo wielkopolskie , tel. 062 7472611 , fax. 062 7472225
Temat: Utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie
Opis: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie Parku Miejskiego w Jarocinie o powierzchni
24,8 ha. Realizacja przedmiotu zamówienia polegać będzie na:
a) zapewnieniu osoby, która będzie przebywała na terenie Parku Miejskiego codziennie w godzinach od 700 do 1500, będzie posiadała telefon komórkowy, którego numer zostanie podany Zamawiającemu po podpisaniu umowy; praca tej osoby będzie polegała na doraźnym sprzątaniu parku oraz na zwracaniu uwagi na akty wandalizmu itp.,
b) utrzymaniu i pielęgnacji trawników - ok. 5 ha (wysokość trawy na łące przed pałacem i terenach wokół dużego stawu, tj. odcinek od Dziupli do ul. Wojska Polskiego
nie może przekroczyć 10 cm, intensywność koszenia pozostałych trawników w parku będzie uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym nie mniej jednak niż 3 razy
w sezonie),
c) cięciu i pielęgnacji żywopłotów (minimum 3 razy w sezonie),
d) opróżnianiu koszy na odpady z częstotliwością zapewniającą czystość,
e) dwukrotnym nasadzeniu kwiatów przed pałacem (kwiaty wiosenne i letnie),
f) pielęgnacji drzew bieżące usuwanie suchych, zagrażających konarów,
g) pielęgnacji krzewów i rabat kwiatowych w tym również podlewania i nowe nasadzenia,
h) wykonaniu oprysków środkami ochrony roślin (mniszek lekarski),
i) utrzymaniu czystości na stawach, tj. bieżące odławianie butelek, liści i innych odpadów,
j) konserwacji i bieżącym naprawianiu fontanny i oświetlenia, tj. montaż fontanny wiosną, demontaż fontanny jesienią, utrzymanie jej w sprawności technicznej, okresowe czyszczenie studni i dyszy, itp.,
k) wiosennym i jesiennym wygrabianiu liści w parku (trawniki, alejki i pozostałe tereny),
l) zamiataniu alei asfaltowych, schodów, chodników zapewniającym czystość (minimum 1 raz w tygodniu),
m) utrzymaniu czystości na alejkach i trawnikach (grabienie, zamiatanie, sprzątanie odpadów z trawników i krzewów z częstotliwością zapewniającą czystość
i bezpieczeństwo dla użytkowników,
n) bieżącym wyrównywaniu nawierzchni alejek parkowych,
o) w okresie zimowym odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na chodnikach wokół Parku Miejskiego,
p) koszeniu i sprzątaniu pasów zieleni wokół Parku Miejskiego,
q) utrzymaniu czystości i porządku na placu zabaw,
r) w okresie zimowym na odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem alei parkowych,
s) wykonywaniu odpowiednich przerębli na stawie oraz ich zabezpieczaniu,
t) wywozie biomasy (liści, gałęzi itp.) na Międzygminną Kompostownię Osadów Ściekowych w Cielczy,
u) wywozie odpadów na składowisko odpadów w Witaszyczkach,
v) współudziale w organizowaniu imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy Jarocin itp.,
w) pracach innych tj. dodatkowych pracach porządkowych, konserwacji małej architektury, naprawie i malowaniu ławek, malowaniu mostków, okresowym czyszczeniu 3 studni wbudowanych w skarpę stawu, uzupełnieniu żwirem alejek parkowych oraz piaskiem piaskownic na placu zabaw.

UWAGA: Park Miejski w Jarocinie wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 393-A
Specyfikacja: www.jarocin.pl
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Urząd Miejski w Jarocinie Al. Niepodległości 10 63-200 Jarocin Sekretariat - pok. nr 32
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Poznań Wyprodukowanie i dostawa kwiatów wiosennych i letnich na kwietniki Miasta Poznania Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 868 87 51 , fax. 062 7472225
Temat: Wyprodukowanie i dostawa kwiatów wiosennych i letnich na kwietniki Miasta Poznania
Opis: Wyprodukowanie i dostawa kwiatów wiosennych i letnich na kwietniki Miasta Poznania
Specyfikacja: www.zzmpoznan.pl
Data składania ofert: 2011-12-22 godz.10:45
Czas trwania: Zakończenie: 30/05/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: Nie wymagane
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: w Zarządzie Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3, w sekretariacie
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ KLIMATYZACJA I WENTYLACJA
Poznań PN 47/12/2011-klimatyzator_2_PL-GRID Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 8582091 , fax. 061 8525954
Temat: PN 47/12/2011-klimatyzator_2_PL-GRID
Opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia chłodniczego typu inrow wraz z montażem i uruchomieniem w sali superkomputerowej (nowej) w budynku C ICHB PAN przy ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ.
Specyfikacja: www.man.poznan.pl/public/zampub/index.html
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.12:00
Czas trwania: Okres w dniach: 73
Kryteria oceny ofert: Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie
Wadium: . 2 Pzp
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: siedziba Zamawiającego - pokój nr 2 sekretariat.
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Szamotuły Dostawa klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły, województwo wielkopolskie , tel. 61 29-28-700 , fax. 61 29-21-880
Temat: Dostawa klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach
Opis: Dostawa klimatyzatorów dla Starostwa Powiatowego w Szamotułach
Specyfikacja: http://bip.wokiss.pl/szamotulyp/
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.09:45
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2011
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Starostwo Powiatowe w Szamotułach ul. Wojska Polskiego 4 , 64-500 Szamotuły, Kancelaria pokój 003, budynek C do dnia 21 grudnia 2011r. godz. 9:45
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ USŁUGI KOMUNALNE
Luboń USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń, województwo wielkopolskie , tel. 61 813 00 11 , fax. 61 813 00 97
Temat: USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Opis: Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych a w szczególności :
1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach komunalnych mieszkalnych z częstotliwością określoną w załączniku nr 1 do SIWZ
2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy pojazdu asenizacyjnego
3) transport nieczystości ciekłych i ich zrzut do oczyszczalni ścieków wraz z pokryciem wszelkich kosztów z tym związanych
Specyfikacja: http://www.bip.lubon.pl/
Data składania ofert: 2011-12-22 godz.09:55
Czas trwania: Okres w miesiącach: 12
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Miasto Luboń/Biuro Majątku Komunalnego / Plac Edmunda Bojanowskiego 2 62-030 Luboń
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


MIEJSCOWOŚĆ DOSTAWY OPAŁU
KATOWICE zlecenie wykonania robót związanych z wymianą stolarki okiennej w mieszkaniu KATOWICE ul. TARTACZNA. Pokaż szczegóły
Zamawiający: PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach ul.Dworcowa 3, 40-012 Katowice ogłasza przetarg w trybie bezprzetargowym poniżej 14.000 euro na, , KATOWICE, województwo wielkopolskie , tel. 61 813 00 11 , fax. 61 813 00 97
Temat: zlecenie wykonania robót związanych z wymianą stolarki okiennej w mieszkaniu KATOWICE ul. TARTACZNA.
Opis: Informację w przedmiotowej sprawie można uzyskać w siedzibie Oddziału -Katowice ul.Dworcowa 3 pokój nr 344a tel.032 710-62-68 a także w siedzibie Rejonu Administrowania i Utrzymania Nieruchomosci w Katowicach tel. 601 205 264.
Na wniosek zainteresowanych udostępnia się przedmiar robót.
Specyfikacja: www.pkp-nieruchomosci.pl/article/przetargi_na_uslugi/index.php/przetarg_edit/6782
Data składania ofert: 2011-12-23
Kontakt: Elżbieta Słomska tel 032 710-62-68 w godzinach od 07:30 do 13:30
Postępowanie: Nie objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie

Łężeczki Dostawa 190m3 oleju opałowego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Łężeczki 40, 64-412 Łężeczki, województwo wielkopolskie , tel. 061 2951256 , fax. 061 2951385
Temat: Dostawa 190m3 oleju opałowego
Opis: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
Specyfikacja: www.dpslezeczki.pl/przetargi
Data składania ofert: 2011-12-21 godz.10:00
Czas trwania: Zakończenie: 31/12/2012
Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
Wadium: 10.000,00 PLN
Termin związania: Termin związania z ofertą, liczba dni: 30
Kontakt: Dom Pomocy Społecznej Łężeczki 40, 64-412 Chrzypsko Wielkie sekretariat nr 97
Postępowanie: Objęte ustawą Pzp
Drukuj ogłoszenie


- OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Czarnków dostawy węgla kamiennego asortyment ekogroszek Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zespół Szkół Leśnych im. inż. Jana Kloski, Goraj-Zamek 5, 64-700 Czarnków, województwo wielkopolskie , tel. 0-67 2552655 , fax. 061 2951385
Temat: dostawy węgla kamiennego asortyment ekogroszek
Firma: Centrum Materiałów Budowlanych Hubert Izydor, ul. Przemysłowa 6, Wieleń, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 05/12/2011
Liczba ofert: 8
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 140000,00
Cena: 104000,00
Cena min: 97236,00
Cena max: 140600,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422858-2011

Grodzisk Wielkopolski Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska - Rakoniewice Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Powiatu Grodziskiego, ul. Żwirki i Wigury 1, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, województwo wielkopolskie , tel. 061 4452500, 4452553 , fax. 061 2951385
Strona www: www.powiat-grodzisk.wlkp.pl
Temat: Remont drogi powiatowej nr 2755P na odcinku Wola Jabłońska - Rakoniewice
Firma: Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Słodowa 1, Wolsztyn, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 9
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 6663460,87
Cena: 5797322,60
Cena min: 5797322,60
Cena max: 8383627,17
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 329237-2011

Kalisz Wymiana istniejących latarni i kabli oświetleniowych w ciągu Al. Słowackiego i ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim Pokaż szczegóły
Zamawiający: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, województwo wielkopolskie , tel. 0 42 62 598 52 70 , fax. 061 2951385
Temat: Wymiana istniejących latarni i kabli oświetleniowych w ciągu Al. Słowackiego i ul. Krotoszyńskiej w Ostrowie Wielkopolskim
Firma: M2 NET S.A., ul. Smoleńskiego 1, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 09/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 52000,00
Cena: 63440,00
Cena min: 63440,00
Cena max: 63440,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423184-2011
Firma: Ewa Peter PRZED.PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE PETER, ul.Wrocławska 61, Kępno, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 1
Wartosć: 1093122,40
Cena: 1300110,00
Cena min: 1276740,00
Cena max: 1300110,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423184-2011

Konin Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie, ul. Okólna 59, 62-510 Konin, województwo wielkopolskie , tel. 063 2421075 , fax. 061 2951385
Temat: Likwidacja szkód powodziowych na wałach p.powodziowych powiatu konińskiego
Firma: Polsuper Sp. z o. o., ul. Krakowskie Przedmieście 4/6, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 22/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 250000,00
Cena: 227375,00
Cena min: 227375,00
Cena max: 227375,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423394-2011
Firma: SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 07/12/2011
Liczba ofert: 7
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 690772,58
Cena: 667210,34
Cena min: 667210,34
Cena max: 1383202,31
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423394-2011

Kościan Wykonanie oświetlenia drogi pożarowej Pokaż szczegóły
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego, pl. Paderewskiego 1a, 64-000 Kościan, województwo wielkopolskie , tel. 065 5115100 , fax. 061 2951385
Temat: Wykonanie oświetlenia drogi pożarowej
Firma: Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o., 66-470, Kostrzyn nad Odrą, województwo lubuskie
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 482752,53
Cena: 430956,40
Cena min: 430956,40
Cena max: 430956,40
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424242-2011
Firma: Firma Usługowo-Handlowa Jacek Malepszy, ul. Gronowska 35, Leszno, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 05/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 57600,00
Cena: 70848,00
Cena min: 70848,00
Cena max: 70848,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424242-2011

Kościan 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana Pokaż szczegóły
Zamawiający: Urząd Miejski Kościan, al. Tadeusza Kościuszki 22/204, 64-000 Kościan, województwo wielkopolskie , tel. 065 512 14 66 , fax. 061 2951385
Strona www: www.koscian.pl
Temat: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta Kościana
Firma: P.H.U.P. BISA s.c. J. Dzikowski, B. Dzikowska, Ł.Szwajka, ul. Wiejska 86, Rzeszotary, Miłkowice, województwo dolnośląskie
Pakiet: MEBLE
Data zamówienia: 25/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 21311,50
Cena: 20252,00
Cena min: 20252,00
Cena max: 20252,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: INSIGNIA Marzena Stacherska, ul. Gliwicka 122, Katowice, województwo śląskie
Pakiet: TELEFONY
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 819,70
Cena: 819,84
Cena min: 819,84
Cena max: 819,84
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: INSIGNIA Marzena Stacherska, ul. Gliwicka 122, Katowice, województwo śląskie
Pakiet: SPRZĘT RTV I AGD
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 9016,40
Cena: 11362,59
Cena min: 11362,59
Cena max: 11362,59
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: INSIGNIA Marzena Stacherska, ul. Gliwicka 122, Katowice, województwo śląskie
Pakiet: WYPOSAŻENIE BIUROWE
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 7377,00
Cena: 9561,38
Cena min: 9561,38
Cena max: 9561,38
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: VITAMED Gracjana Ogrodnik, ul. Piłsudskiego 47, Nysa, województwo opolskie
Pakiet: SPRZĘT SPORTOWY - CARDIO
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 18032,80
Cena: 19666,85
Cena min: 19666,85
Cena max: 22570,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: SPORTECH Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. Nr 396, Poznań, województwo wielkopolskie
Pakiet: SPRZĘT SPORTOWY - SIŁOWY
Data zamówienia: 26/11/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 12459,00
Cena: 16890,90
Cena min: 16846,74
Cena max: 38414,42
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: SPORTECH Sp. z o.o., ul. 28 czerwca 1956r. Nr 396, Poznań, województwo wielkopolskie
Pakiet: SPRZĘT SPORTOWY - LEKKI
Data zamówienia: 28/10/2010
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 29508,20
Cena: 27706,93
Cena min: 27706,93
Cena max: 47614,83
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Transportowe Krzysztof Nadobnik, Kiełczewo ul. Ogrodowa 1 A, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: 1)Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą nawierzchni jezdni 2)Odśnieżanie nawierzchni jezdni.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 95111,12
Cena: 93600,00
Cena min: 93600,00
Cena max: 95904,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: 1)Usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie solą drogową lub mieszaniną piasku z solą ( w stosunku 2:1) nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych. 2)Odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 49537,04
Cena: 42000,00
Cena min: 42000,00
Cena max: 547000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Interwencyjne posypanie solą drogową odcinków pasów drogowych (ronda oraz dojazdy do ważniejszych wybranych krzyżówek na terenie miasta Kościana).
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 3240,74
Cena: 2300,00
Cena min: 2300,00
Cena max: 7600,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Interwencyjne posypanie solą drogową odcinków pasów drogowych (ronda oraz dojazdy do ważniejszych wybranych krzyżówek na terenie miasta Kościana).
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 5
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 9259,26
Cena: 7000,00
Cena min: 7000,00
Cena max: 50000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRODNICTWO Garden Plants Katarzyna Grzelczyk, ul. Gostyńska 18/2, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Udrożnianie wpustów kanalizacji deszczowej w ulicach.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 1250,00
Cena: 810,00
Cena min: 810,00
Cena max: 4470,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: Firma Usługowo Handlowa Michał Kubiak, ul. Narutowicza 4, 64-000 Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Załadunek oraz wywóz śniegu z poboczy dróg.
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 19444,44
Cena: 19000,00
Cena min: 19000,00
Cena max: 29160,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: Firma Usługowo Handlowa Michał Kubiak, ul. Narutowicza 4, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Załadunek oraz wywóz śniegu z parkingów.
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 14583,33
Cena: 14700,00
Cena min: 5670,00
Cena max: 15750,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011
Firma: OGRÓD MAX Handel i Usługi Maciej Kaczmarek, Kiełczewo ul. Kościanska 87, Kościan, województwo wielkopolskie
Pakiet: Interwencyjne zgarnianie śniegu
Data zamówienia: 06/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 4629,63
Cena: 3758,40
Cena min: 3758,40
Cena max: 6960,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423178-2011

Krotoszyn WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA SPZOZ KROTOSZYN - RZP-V/7/02/11 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Młyńska 2, 63-700 Krotoszyn, województwo wielkopolskie , tel. 062 5880390 w. 253 , fax. 061 2951385
Strona www: www.spzoz.krotoszyn.pl
Temat: WYKONANIE USŁUGI TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW, W TYM ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DLA SPZOZ KROTOSZYN - RZP-V/7/02/11
Firma: Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. VIG Oddział Regionalny w Gdańsku,, ul. Abrahama 7, Gdańsk, województwo pomorskie
Data zamówienia: 21/12/2010
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 291000,00
Cena: 215250,00
Cena min: 215250,00
Cena max: 271760,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423562-2011
Firma: Konsorcjum PN. MZO - ZUO FIRM: 1) ZOiGO MZO S.A. - Lider Konsorcjum,, ul. Wiejska 18, Ostrów Wlkp., województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 25/10/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 30982,00
Cena: 33458,57
Cena min: 33458,57
Cena max: 33458,57
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423562-2011

Krzyż Wielkopolski Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych. Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Krzyż Wlkp., ul. Wojska Polskiego 14, 64-761 Krzyż Wielkopolski, województwo wielkopolskie , tel. 67 2564145 , fax. 061 2951385
Temat: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych. Utwardzenie nawierzchni w rejonie ulic Sikorskiego i Walki Młodych.
Firma: Zakład Drogowo - Budowlany Krzysztof Jaworski,, ul. Poznańska 86,, Skórzewo, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 170156,97
Cena: 209293,07
Cena min: 209293,07
Cena max: 325879,13
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423198-2011

Leszno Wykonanie prac uzupełniajacych do zamówienia publicznego nr 2710/1/B/2011 - przebudowa budynku biurowego i modernizacja pomieszczeń magazynowo- warsztatowych Nadleśnictwa Karczma Borowa. Roboty uzupełniajace dotyczą: wykonania zasilania w budynku warsztatowo- magzynowym i wstawienia neutralizatora skroplin z kotła gazowego w budynku warsztatowo- magazynowym. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Nadleśnictwo Karczma Borowa, Kąkolewo, ul. Leszczyńska 39, 64-100 Leszno, województwo wielkopolskie , tel. 0-65 529-98-12 , fax. 061 2951385
Temat: Wykonanie prac uzupełniajacych do zamówienia publicznego nr 2710/1/B/2011 - przebudowa budynku biurowego i modernizacja pomieszczeń magazynowo- warsztatowych Nadleśnictwa Karczma Borowa. Roboty uzupełniajace dotyczą: wykonania zasilania w budynku warsztatowo- magzynowym i wstawienia neutralizatora skroplin z kotła gazowego w budynku warsztatowo- magazynowym.
Firma: STS Elektronik Optimus S.A. partner Stanisław Sakowicz, Składowa 10, Białystok, województwo podlaskie
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 22500,00
Cena: 20250,00
Cena min: 20250,00
Cena max: 21750,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423316-2011
Firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Handlowo- Usługowe Ryszard Chmielewski, ul. Borowikowa 12, Leszno, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 13838,26
Cena: 13383,26
Cena min: 13838,26
Cena max: 13838,26
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423316-2011

Ostrzeszów Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Al.Wojska Polskiego - odcinek nr 1 od skrzyżowania z ul.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Przemysłową (etap I) Pokaż szczegóły
Zamawiający: Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, województwo wielkopolskie , tel. 62 7320600 , fax. 061 2951385
Strona www: www.ostrzeszow.nowoczesnagmina.pl
Temat: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul.Al.Wojska Polskiego - odcinek nr 1 od skrzyżowania z ul.Kościuszki do skrzyżowania z ul.Przemysłową (etap I)
Firma: DAN-MAR Usługi Budowlane Marek Stryjak, Osiek 222 gmina Galewice, Osiek, województwo łódzkie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 6
Odrzucone oferty: 1
Wartosć: 107986,12
Cena: 67008,37
Cena min: 67008,37
Cena max: 130512,96
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 329095-2011

Pawłowice Worki papierowe trzywarstwowe, klejone Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy 31-047 Kraków, ul. Sarego 2 Zakład Doświadczalny Pawłowice, ul. Mielżyńskich 14, 64-122 Pawłowice, województwo wielkopolskie , tel. 065 5299192 w. 214 , fax. 061 2951385
Temat: Worki papierowe trzywarstwowe, klejone
Firma: Tefim Sp. z o. o., ul. Złota 11/2, Warszawa, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 13/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 8460,00
Cena: 0,94
Cena min: 0,94
Cena max: 0,94
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424190-2011

Poznań Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 6477200 , fax. 061 2951385
Strona www: www.zdm.poznan.pl
Temat: Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od ul. Prostej do ul. Zeylanda
Firma: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 10, Oświęcim, województwo małopolskie
Data zamówienia: 13/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 192860,66
Cena: 235000,00
Cena min: 235000,00
Cena max: 235000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423140-2011
Firma: Występujący wspólnie: STRABAG sp. z o.o. oraz COLAS Polska sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, Pruszków, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 07/12/2011
Liczba ofert: 1
Wartosć: 14094190,55
Cena: 19864185,94
Cena min: 19864185,94
Cena max: 19864185,94
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423140-2011

Poznań wykonanie nawierzchni oraz sieci wewnętrznych i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu Pokaż szczegóły
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. dra Franciszka Witaszaka, ul. Józefa Łukaszewicza 9/13/13, 60-726 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 8663365 , fax. 061 2951385
Temat: wykonanie nawierzchni oraz sieci wewnętrznych i przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie boiska Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dra Franciszka Witaszka przy ul. Łukaszewicza 9/13 w Poznaniu
Firma: ART - BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski, Pl. Waryńskiego 8/3, Poznań, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 18/10/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 2
Wartosć: 288151,14
Cena: 247775,70
Cena min: 247775,70
Cena max: 393296,69
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328221-2011

Poznań Roczna sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego specjalistycznych odczynników chemicznych produkowanych przez firmy SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 8582091 , fax. 061 2951385
Temat: Roczna sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego specjalistycznych odczynników chemicznych produkowanych przez firmy SIGMA, ALDRICH, FLUKA, SUPELCO.
Firma: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Śremie, ul. Mickiewicza 9, Śrem, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 27/12/2010
Liczba ofert: 5
Odrzucone oferty: 3
Wartosć: 155048,50
Cena: 192973,70
Cena min: 192973,70
Cena max: 223807,89
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423452-2011
Firma: Sigma-Aldrich Sp. z o.o., ul. Szelągowska 30, Poznań, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 22/11/2011
Liczba ofert: 1
Wartosć: 121951,22
Cena: 150000,00
Cena min: 150000,00
Cena max: 150000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423452-2011

Poznań Dostawa przygotówek z rur o średnicy ø 38, ø 48,3, ø 76,1 z materiału S275J0H, S235 JRH na 2012 rok dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Instytut Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, 61-139 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 657 05 55 w. 368, 657 0720 , fax. 061 2951385
Strona www: inop@inop.poznan.pl
Temat: Dostawa przygotówek z rur o średnicy ø 38, ø 48,3, ø 76,1 z materiału S275J0H, S235 JRH na 2012 rok dla Instytutu Obróbki Plastycznej w Poznaniu przy ul. Jana Pawła II 14
Firma: Wiśniewska Małgorzata P.W. GOTEX, ul. Kopernika 22, Koło, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 678510,00
Cena: 834567,30
Cena min: 834567,30
Cena max: 834567,30
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328389-2011

Poznań Dostawa i montaż tablic objazdowych w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 6477200 , fax. 061 2951385
Strona www: www.zdm.poznan.pl
Temat: Dostawa i montaż tablic objazdowych w związku z planowanymi ograniczeniami dla ruchu samochodów ciężkich na estakadzie i wiadukcie w ciągu ul. Krzywoustego w Poznaniu
Firma: Zakład Produkcyjno-Usługowy WODEX Sp. z o.o., Ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola, województwo podkarpackie
Data zamówienia: 28/12/2010
Liczba ofert: 6
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 155625,00
Cena: 130800,00
Cena min: 130800,00
Cena max: 246397,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422904-2011
Firma: TIOMAN Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Świętopełka 15/23, Toruń, województwo kujawsko-pomorskie
Data zamówienia: 09/12/2011
Liczba ofert: 6
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 150000,00
Cena: 110552,40
Cena min: 110552,40
Cena max: 433337,61
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422904-2011

Poznań Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew; wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz uporządkowanie terenu przy ul. Nadolnik (obręb Główna arkusz 09 działki nr 8/7; 9/4; 10/2; 25; część 12/18; 17; 18/2; 16/4; 15/2; 14/2; część 11/2; część 33/12; 16/3; część 10/1) Pokaż szczegóły
Zamawiający: Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Strzegomska 3, 60-194 Poznań, województwo wielkopolskie , tel. 061 868 87 51 , fax. 061 2951385
Strona www: www.zzmpoznan.pl
Temat: Wykonanie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew; wycinka drzew wraz z karczowaniem pni oraz uporządkowanie terenu przy ul. Nadolnik (obręb Główna arkusz 09 działki nr 8/7; 9/4; 10/2; 25; część 12/18; 17; 18/2; 16/4; 15/2; 14/2; część 11/2; część 33/12; 16/3; część 10/1)
Firma: OGROBUD Zakład Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni, Ul. Kochanowskiego 12, Pleszew, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 56060,00
Cena: 59572,80
Cena min: 59572,80
Cena max: 59572,80
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328081-2011

Rzgów ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, województwo wielkopolskie , tel. 063 2419665 , fax. 061 2951385
Strona www: www.gminarzgow.pl
Temat: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW
Firma: Przedsiębiorstwo Melioracyjno- Budowlane MELBUD Modła Księża 12 62 - 571 Stare Miasto 12, za cenę brutto 51,84 zł za 1 km, Stare Miasto , Modła Księża 12, Stare Miasto, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 1
Wartosć: 92592,59
Cena: 94000,00
Cena min: 94000,00
Cena max: 94000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 328269-2011

Siedlec Dostawa kostki brukowej betonowej, cegiełka w ilosci: szara o grubości 8 cm - 2.675 m2 i szara o grubości 6 cm - 329 m2 w ramach Funduszu Sołeckiego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlec, województwo wielkopolskie , tel. 68 3848521 , fax. 061 2951385
Temat: Dostawa kostki brukowej betonowej, cegiełka w ilosci: szara o grubości 8 cm - 2.675 m2 i szara o grubości 6 cm - 329 m2 w ramach Funduszu Sołeckiego
Firma: DS-INVEST, Brodnica, Karbowo, województwo kujawsko-pomorskie
Data zamówienia: 15/09/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 336486,21
Cena: 364695,77
Cena min: 364695,77
Cena max: 364695,77
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423790-2011
Firma: ROL-MAT BIS, Produkcja Usługi Handel. Marcin Matuszak, Nowa Wieś, ul. Przemecka 70, Przemęt, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 09/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 79168,29
Cena: 83769,15
Cena min: 83769,15
Cena max: 101161,88
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423790-2011

Sośnie Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec Pokaż szczegóły
Zamawiający: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, województwo wielkopolskie , tel. 062 7393910 , fax. 061 2951385
Strona www: www.bip.sosnie.pl
Temat: Społeczność wiejska bliżej kultury przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrzec
Firma: TOBI T. Tokarz, R. Szeliga, Al. Jana Pawła II 25 A, Stalowa Wola, województwo podkarpackie
Data zamówienia: 17/12/2010
Liczba ofert: 2
Wartosć: 79530,00
Cena: 36264,50
Cena min: 36264,50
Cena max: 40945,15
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422958-2011
Firma: Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, Granowiec ul. Kościelna 3, Sośnie, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 08/12/2011
Liczba ofert: 9
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 487283,01
Cena: 599358,10
Cena min: 599358,10
Cena max: 728235,29
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 422958-2011

Sośnie Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w roku 2012 Pokaż szczegóły
Zamawiający: Urząd Gminy Sośnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sośnie, województwo wielkopolskie , tel. 062 7393910 , fax. 061 2951385
Strona www: www.bip.sosnie.pl
Temat: Przetarg na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Sośnie w roku 2012
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Urządzenie Juno SB lub równoważne odbiornik do zastosowań GPS_GIS z oprogramowaniem i akcesoriami szt. 3.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 17415,00
Cena: 22307,70
Cena min: 22307,70
Cena max: 22307,70
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Odbiornik GPS 3R-GNSS lub równoważny szt. 1.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 14000,00
Cena: 17029,98
Cena min: 17029,98
Cena max: 19520,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Kasa Fiskalna przenośna z elektroniczną kopią szt. 13.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 16900,00
Cena: 17430,14
Cena min: 17430,14
Cena max: 17430,14
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Notebook szt. 5.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 9000,00
Cena: 10132,10
Cena min: 10132,10
Cena max: 10132,10
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Router szt. 5.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 1200,00
Cena: 1140,70
Cena min: 1140,70
Cena max: 1140,70
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Drukarka atramentowa szt. 1.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 600,00
Cena: 487,15
Cena min: 487,15
Cena max: 487,15
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: GAMATRONIK sp.j. Zbigniew Dec, Władysław Czarnecki, ul. Łączna 51, Piła, województwo wielkopolskie
Pakiet: Komputery stacjonarne z monitorem szt. 2.
Data zamówienia: 20/12/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 8000,00
Cena: 7442,73
Cena min: 7442,73
Cena max: 7442,73
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011
Firma: ROLKOM Sp. zo.o., ul. Wielkopolska 11, Sośnie, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 09/12/2011
Liczba ofert: 2
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 87,04
Cena: 94,00
Cena min: 94,00
Cena max: 216,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423030-2011

Strzałkowo Dostawę oleju napędowego grzewczego Pokaż szczegóły
Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie, ul. Pułaskiego 1, 62-420 Strzałkowo, województwo wielkopolskie , tel. 0-63 2750847 , fax. 061 2951385
Temat: Dostawę oleju napędowego grzewczego
Firma: Przedsiębiorstwo-Usługowo-Handlowe PETROMOT, Konińska 45, Skuls, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 13/12/2011
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 322000,00
Cena: 396000,00
Cena min: 396000,00
Cena max: 402000,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 329125-2011

Środa Wielkopolska DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOENZYMATYCZNEGO I DOSTAWA ODCZYNNKÓW DLA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 63-000 Środa Wielkopolska, województwo wielkopolskie , tel. 61 2854031 , fax. 061 2951385
Temat: DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOENZYMATYCZNEGO I DOSTAWA ODCZYNNKÓW DLA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP.
Firma: ZUPH CIEPŁOWNIK, ul. Klonowa 44, Mińsk Mazowiecki, województwo mazowieckie
Data zamówienia: 23/12/2010
Liczba ofert: 3
Odrzucone oferty: 3
Wartosć: 144417,24
Cena: 154107,62
Cena min: 154107,62
Cena max: 186278,66
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424534-2011
Firma: bioMèrieux Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, Warszawa, województwo mazowieckie
Pakiet: DZIERŻAWA ANALIZATORA IMMUNOENZYMATYCZNEGO I DOSTAWA ODCZYNNKÓW DLA SPZOZ W ŚRODZIE WLKP.
Data zamówienia: 30/11/2011
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 130000,00
Cena: 117594,48
Cena min: 117594,48
Cena max: 117594,48
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 424534-2011

Żelazków Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w miejscowości Janków w zakresie chodnika. Pokaż szczegóły
Zamawiający: Gmina Żelazków, 138, 62-817 Żelazków, województwo wielkopolskie , tel. 0-62 76-91-008 , fax. 061 2951385
Temat: Przebudowa drogi powiatowej nr 4594P w miejscowości Janków w zakresie chodnika.
Firma: S.CAN Wydawnictwo s.c. Dariusz Kobylańki, Katarzyna Kobylańska, ul. Antalla 18, Tarnów, województwo małopolskie
Data zamówienia: 16/11/2010
Liczba ofert: 1
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 24600,00
Cena: 23600,00
Cena min: 23600,00
Cena max: 23600,00
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423182-2011
Firma: BĄKU Budownictwo Ogólne Łukasz Bąk, ul. 11 listopada 33/49, Konin, województwo wielkopolskie
Data zamówienia: 12/12/2011
Liczba ofert: 4
Odrzucone oferty: 0
Wartosć: 118386,05
Cena: 118386,05
Cena min: 118386,05
Cena max: 133341,96
Waluta: PLN
Numer zamównenia: 423182-2011